Community Web Version Now Available
sha
Bạn nói Please thế nào trong tiếng Việt?
23 janv. 2011 09:08
2
0
Answers · 2
Xin vui lòng Xin Vui lòng
24 janvier 2011
There is no "please" in Vietnamese. I'm learning a few ways to make requests. Xin lỗi, ông làm ơn ...... giùm tôi, đụoc không? That's one of them.
23 janvier 2011
sha
Language Skills
English, Hindi, Korean, Sinhala, Tamil
Learning Language
English, Hindi, Korean, Tamil