[Deactivated user]
¿ Sabes alguno pintor famoso de China?
Dec 21, 2007 12:18 PM
Answers · 1
Yo estudio la pintura traditional de china,el arqueologia,la historia de china y la museologia,por eso yo lo se los pintores son Gu Kaizhi,Yan Liben,Wu Daozi,Mi Fu,Tang Yin,Wen Zhengming,Sen Zhou,Ba Dashanren,Qi Baishi,Zhang Daqian,Huang Binhong,etc.
December 31, 2007
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!