kyky
chung quanh chàng,chàng có nghĩa là gì? câu này nói về một người mới đến úc. "chung quanh chàng,tất cả đều mới mẻ và khác lạ"
Mar 31, 2011 6:09 AM
Answers · 4
1. chàng = 他 2. chàng = 你 ( when a girl talk to her lover )
March 31, 2011
In this case, "chang" addresses the man whom author mentions here. This pronoun often used in romantic stories in the past days
April 6, 2011
Chàng 是一种古代的人称代词。第一个意思是指一个年轻的男人,可以翻译成“他”。另外还是一种妻子对丈夫的称呼,可译成“你”。
April 5, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese