kyky
cảm giác thú vị và cảm giác giống nhau không ?ngày đầu hôm ấy có nhĩa là ngày ấy ,phải không anh ấy không quên những cảm giác thú vị trong ngày đầu hôm ấy.
Mar 31, 2011 6:13 AM
Answers · 1
cảm giác có nhiều loại: cảm giác dễ chịu, khó chịu, buồn, vui,... cảm giác thú vị là 情趣. ngày đầu hôm ấy: hôm ấy = 那, ngày đầu = ngày đầu tiên của một sự việc nào đó ( ví dụ: ngày đầu đi học đại học,... )
March 31, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese