kyky
bán sỉ là gì? ứ đọng là gì? công ty A bán sỉ đang ứ đọng một số đơn đặt hàng .
Mar 31, 2011 6:38 AM
Answers · 1
bán sỉ = bán buôn = 批发 ( bán hàng với số lượng lớn cho các người bán lẻ ) ứ đọng = 滞 ( không bán được hàng, phải lưu ở kho )
March 31, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese