kyky
"ở nơi xứ lạ quê người"có nghĩa là gì? trong câu này"ở nơi xứ lạ quê người,em là nguồn hy vọng cuối cùng của người đấy"thư này là chị giử cho em gái,chị xa cha mẹ chị nhờ em gái thay chị mà săn sóc cha mẹ.trong câu này "ở nơi xứ lạ quê người,em là nguồn hy vọng cuối cùng của người đấy Em cũng là nguồn hy vọng của chị:em hãy thương người chị vô phước này mà phụng dưỡng cha mẹ "
Apr 6, 2011 1:32 PM
Answers · 6
"ở nơi xứ lạ quê người" this is a phrase normally use in poem xứ lạ = unfamiliar place quê người = hometown of others
April 7, 2011
"lạ" = "xa lạ" = 别 "xứ" ="phương" = 方 "xứ lạ" = 别方 "quê"= 乡 "người" here means "bie ren" "quê người" = "quê của người khác" = bie ren de xiang = nơi xa lạ
April 7, 2011
"ở nơi xứ lạ quê người" means living in a foreign country, not your country where you were born and raised :) "em là nguồn hy vọng cuối cùng của người đấy" means you're a last hope for that person All sentence means You're a last hope for that person in foreign country
April 6, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
kyky
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Japanese, Vietnamese
Learning Language
English, Japanese, Vietnamese