Glenda Ha
Community Tutor
Vietnamese Vocabulary About Where Animals Live - Tổ ong: beehive - Chuồng thỏ: hutch - Tổ kiến: anthill - Hang chuột: mouse hole - Hốc cây: tree hollow - Tổ chim: bird nest
Nov 10, 2021 2:00 AM
Comments · 1
Việt Nam Muôn Năm🤣🤣
Nov 10, 2021 9:12 AM
Glenda Ha
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Other, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Other