Max
Community Tutor
Vietnamese journey Grammar 3-6 Anh (đã) ăn trưa chưa? Anh (đã) ăn trưa rồi. Anh chưa ăn trưa. Chị (đã) trả tiền chưa? Rồi em Chưa em
0:24
Con (đã) đánh răng ___? Con (đã) đánh (răng) rồi. Con chưa đánh (răng).
chưa
không
nào
8 quizzed
Feb 17, 2022 3:42 AM