Alvaro
Hi, someone to text me? I speak native Spanish and regular English
Sep 11, 2020 10:21 PM
Comments · 2
Hola Alvaro! Soy estadounidense. Te sigo aquí en iTalki!
September 12, 2020