Jesse
ผมคิดว่า ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตต้องระวัง เผลอไม่ได้ ต้องจ่ายบิลทุกเดือน ที่อเมริกามีรางวัลเยอะพอคุณใช้บัต พอคุณจ่ายบิลอย่างเป็นประจำทําให้คะแนนเครดิตสูงขึ้น ถ้าคะแนนของคุณคือไม่สูงจะเป็นยากซื้อบ้าน
Jun 8, 2021 2:06 AM
Corrections · 3
ผมคิดว่า ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตต้องระวัง เผลอไม่ได้ ต้องจ่ายบิลทุกเดือน ที่อเมริกามีรางวัลเยอะพอคุณใช้บัตร และจ่ายชำระบิลเป็นประจำจะทําให้คะแนนเครดิตสูงขึ้น ถ้าคะแนนของคุณไม่สูงยากมากที่จะซื้อบ้าน (ถ้าคะแนนของคุณคือไม่สูงจะเป็นยากซื้อบ้าน = I guess you mean, If your credit card score isn't high, It's difficult to buy a home)
June 27, 2021
ผมคิดว่า ถ้าคุณใช้บัตรเครดิตต้องระวัง เผลอไม่ได้ เพราะต้องจ่ายบิลทุกเดือน ที่อเมริกามีรางวัลให้เยอะ เมื่อคุณใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต แล้วพอคุณจ่ายบิลอย่างสม่ำเสมอ คะแนนบัตรเครดิตคุณก็จะเพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าคะแนนในบัตรของคุณคือไม่สูง ก็ยากมากที่จะซื้อบ้านได้
July 7, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!