Cyrus Ariana
Professional Teacher
«  حروف اضافه  » حروف اضافه کلماتی هستند که به تنهایی معنی ندارند و درجمله پیش ازاسم می آیند و آن رامتمم می سازند . ازآن جاکه حروف اضافه به کلمه ی بعد ازخود نقش متمم می دهند به آن ها  نقش نمای متمم نیز می گویند . حروف اضافه ازنظرساختمان دودسته اند :1-  حروف اضافه ی ساده  2- حروف اضافه ی مرکب حروف اضافه ی ساده عبارتند از : از ، به ، با ،بی ، در ، بر ، برای ، تا ، مگر ،جز ، الا ، الّا ، چون ، اندر ، زی  و ...... واژه هایی مانند : مثلِ ، مانندِ ، غیرِ ،  رویِ ، زیرِ ، پهلویِ ، بالایِ ،سوایِ ، بدونِ ، بهرِ ، .....نیز با کسره ای که درپایان آن ها می آید حروف اضافه هستند . نکته:                                                                                                                                                         « تا » وقتی حرف اضافه است که نهایت و انتها را در زمان یا مکان برساند . « چون » وقتی حرف اضافه است که به معنی مثل و مانند باشد . « بی و با» چنان چه با کلمه ی بعد از خود صفت بسازند پیشوند به حساب می آیند و حرف اضافه نیستند . مثل کلمه ی بی دولت ،بی سواد ،بی ادب ، با فرهنگ ،با نمک و  ..... حروف اضافه ی مرکب :  حروف اضافه ی ساده گاه با یک اسم می آیند وحرف اضافه ی مرکب می سازند و فهرست بازی دارند . برخی از حروف اضافه ی مرکب ساخته شده از : به : به غیرِ ، به اضافه ی ِ، به علاوه ی ِ، به وسیله ی ِ،به استثنایِ ، به مجردِ ،به جهتِ ،به خاطرِ از : ازنظرِ ، ازرویِ ، ازسرِ ، ازقبیلِ ، ازلحاظِ ، ازحیثِ ، ازجمله یِ در : دربرابرِ ، درمقابلِ ، درباره یِ ، درموردِ ، درمیانِ ، درخصوصِ بر : براثرِ ، براساسِ ، برطبقِ ، برحسبِ با: باوجودِ
Sep 18, 2021 4:54 PM
Cyrus Ariana
Language Skills
English, Persian (Farsi)
Learning Language
English