Karen Business
ติวเตอร์ของชุมชน
Which is the correct answer? My dog is too close .... my car. #knowmyteacher
with
from
to
ทดสอบ 3 คน
29 พ.ย. 2022 เวลา 12:46
Karen Business
ทักษะด้านภาษา
ภาษาแอฟริคานส์, ภาษาจีน (กลาง), ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาเยอรมัน, ภาษาอิตาลี, ภาษาสเปน
ภาษาที่เรียน
ภาษาอิตาลี