Niyah
Hello/Salaam/Shalom everyone! Can you all please help me? Can you please tell me how to say: Legacy and Heritage In Moroccan Arabic/Darija, and Modern Standard Arabic, and Hebrew please, in Romanization (I am still learning how to read Arabic and Hebrew)? Thank you!
29 Th11 2022 23:32
Câu trả lời · 4
These two words are quite similar in Moroccan darija and in Standard Arabic, except for their prononciation. In Darija: heritage/legacy = lwert/lmirat In SA: heritage = al'irth = الإرث Legacy = almirath = الميراث
30 tháng 11 năm 2022
in darija is the same : el-wert (الورث)
4 tháng 12 năm 2022
Marhaba Niyah i am sorry about my english but i will do my best for help you. 1- Legacy : Irt ( ii/r/t) - إرث 2- Heritage : Mirat (Mi/ra/t) - ميراث جدتي ماتت وتركت لنا إرث كثير * Legacy إرث * دائما هناك مشاكل خلال تقسيم الميراث *Heritage : ميراث*
4 tháng 12 năm 2022
Bạn vẫn không tìm thấy được các câu trả lời cho mình?
Hãy viết xuống các câu hỏi của bạn và để cho người bản xứ giúp bạn!