Nguyen Xuan Spring
辅导教师
Hello, you guys. Vietnamese is easy. I'm so happy to help you guys learn Vietnamese.
What is "watch" in Vitnamese?
Đồng hồ
Giầy
Áo sơ mi
Mắt kiếng.
19 人已做了小测试
2023年6月1日 01:39