Christina
Profesyonel Öğretmen
Mandarin students ~ Do you know which sentence is correct?
How do you say 'The red one is more beautiful than the black one' in Chinese?
红色比黑色漂亮 Hóngsè bǐ hēisè piàoliang
红色的比黑色的很漂亮 Hóngsè de bǐ hēisè de hěn piàoliang
红色的比黑色的漂亮 Hóngsè de bǐ hēisè de piàoliang
35 test oldu
25 Eyl 2023 20:55