Qunqun Wang
职业教师
Check out my profile to see more . :D
Tā ______ shàng-hǎi zhù le wǔ-nián le 。 他______上海住了五年了。
到 Dào
在 Zài
去 Qù
28 人已做了小测试
2024年5月21日 02:37
回答 · 3
zhù le => zhù-le as it's one word here "lived"
2024年5月22日 09:32
还未找到你的答案吗?
把你的问题写下来,让母语人士来帮助你!