Ploy Pailin
Community Tutor
🚶‍♀️ kruu plɔɔi chɔ̂ɔp bpai wát mâak. lɛ́ɛo kun lâ ka.́ chɔ̂ɔp bpai tîi nǎI 🌎 ครูพลอยชอบไปวัดมาก แล้วคุณล่ะคะ ชอบไปที่ไหน I like to go to temple. What about you? Where do you like to go? 😊 kruu plɔɔi = ครูพลอย = I (my name) chɔ̂ɔp = ชอบ = like (to) bpai = ไป = go (to) wát = วัด = temple mâak = มาก = very much lɛ́ɛo kun lâ ká = แล้วคุณล่ะคะ = What about you? [If you are male, you have to change from ká คะ to kráp ครับ] chɔ̂ɔp = ชอบ = like bpai = ไป = to go tîi nǎi = ที่ไหน = where ・‥…━━━━━━━☆☆━━━━━━━…‥・ Follow me: Facebook: https://www.facebook.com/kp.pailin Instragram: https://www.instagram.com/learnthaiwithpailin/ ・‥…━━━━━━━☆☆━━━━━━━…‥・
Nov 11, 2021 5:27 PM