Cassie
Community Tutor
Learning some words about Sports in Chinese 😀 🏃‍♀️跑步 paǒ bù 🏊‍♀️游泳 yóu yǒng 🧗‍♀️攀岩 pān yán ⚽️足球 zú qíu 🏀篮球 lán qíu 🥎 网球 wǎng qíu 🏓️ 乒乓球 pīng pāng qíu 🏸️ 羽毛球yǔ máo qíu 🏐️ 排球 pái qíu 🏈橄榄球 gǎn lán qíu
Nov 18, 2021 5:19 AM