Anna
היום אני היה שיעור עברית. רק בשביל לדבר עברית. אני חושבת זה קשה מאוד. אבל אם אני רוצה ללמוד זה גם חשוב לדבר. אולי אני לא כול כך עצבנית הפעם הבאה.
Jun 17, 2021 8:54 AM
Corrections · 7
היום אני היה שיעור עברית. רק בשביל לדבר עברית. אני חושבת זה קשה מאוד. אבל אם אני רוצה ללמוד זה גם חשוב לדבר. אולי אני לא כול כך עצבנית הפעם הבאה.
איפה נערך השיעור? את לוקחת אותו כחלק מקורס אקדמי? אם אפשר להתייחס רגע גם לעניין העצבים שלך, אני חושב שיש גם תועלת בהבעת התסכול שלך במידה והוא מבוטא תוך שימוש בשפה העברית
June 18, 2021
היום הייתי בשיעור עברית. רק בשביל לדבר עברית. אני חושבת שזה קשה מאוד. אבל אם אני רוצה ללמוד עברית, לדבר זה גם חשוב . אולי אני לא אהיה כל כך עצבנית בפעם הבאה.
June 17, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!