Scott P.
Is there anyone who speaks Tamazight (Tachelhit) who is willing to send me an audio recording of the following words? I promise I will help you with all of your English needs. (I am a native English speaker) ⴰⵣⵓⵍ ⴰⵣⵓⵍ ⴼⵍⴰⴽ ⵜⵉⴼⴰⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵏⵙⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵔⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵀⵏⵏⴰ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵜⴳⵉⵜ? ⴼⵊⵉⵊⴰⵖ ⵎⴰⵜⵙⴽⴰⵔⵜ? ⵓⵔⴷ ⵍⵀⵉⵖ ⴷ  ⵡⴰⵍⵓ ⵓⵔⴷⴰⵔⵉ ⵡⴰⵍⵓ   ⴰⵎⵢⴰ ٠ ⵢⴰⵏ ١ ⵙⵉⵏ ٢ ⴽⵔⴰⴷ ٣ ⴽoⵣ ٤ ⵙⵎoⵙ ٥ ⵙⴷⵉⵙ ٦ ⵙⴰ ٧ ⵜⴰⵎ ٨ ⵜⵣⴰ  ٩ ⵎⵔⴰⵡ ١٠ ⵢⴰⵏ  ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ١١ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵎⵔⴰⵡ ٢٠ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ١٢ ⴽⵔⴰⴷ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵎⵔⴰⵡ  ٢٤ ⵎⴰⵏⵛⴽ ⴰⴷⴰⵔⴽ ⵉⵍⴰⵏ? ⵙⵉⵙ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵎⵔⴰⵡ ٢٢ ⵎⴰⵏⵉ ⵣⵖ ⵜⴳⵉⵜ? ⵎⴰⵏⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ? ⵏⴽⵉ ⴳⵉⵖ ⵣⵖ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵎⴰⴷⴰ ⵜⵣⴷⴰⵅⵜ? ⵀⴰⴽⵉⵏ ⵜⵀⵍⴰ ⵖⵉⵅⴼⴰⵏⴽ
Feb 5, 2022 7:07 PM