Glenda Ha
Community Tutor
📍Vietnamese vocabulary about mouth/lips - Miệng rộng: Large mouth - Miệng chúm chím: Small mouth - Môi cong: Curved lips - Môi mỏng: Thin lips - Môi đầy đặn: Full lips
Nov 5, 2021 1:59 AM