Clair
187 תרגיל א 1. מה כואב לך? 2. אתמול כאב לו הראש. 3. כואבת לה ן. כואבות לה שיניים. 4. כואבת לו הבטן לכן הוא לא הלך לשיעורים. 5. היא רחצה את הפנים במים חמים. 6. אתמול הם עבדו הרבה וכאבו להם ידיים. 7. היה חתכה את האצבע. הדם נוזל מהאצבע. 8. הוא קורא הרבה וכואבות לו עיניים. 9. הלכנו הרבה וכואבות לנו רגליים. 10. יומיים היא לא באה לאוניברסיטה. 11. עכשיו הוא בישראל ולא כתב לנו מכתב חדשיים. 12. שנתיים עברו מהיר מאוד. 13. מחרתיים יהיה לנו מבחן
Feb 28, 2021 3:39 PM
Corrections · 6
187 תרגיל א 1. מה כואב לך? 2. אתמול כאב לו הראש. 3. כואבת להן(מה כואבת להן?). כואבות לה שיניים. 4. כואבת לו הבטן לכן הוא לא הלך לשיעורים. 5. היא רחצה את הפנים במים חמים. 6. אתמול הם עבדו הרבה וכאבו להם ידיים. 7. היה(מי?) חתכה את האצבע. הדם יורד מהאצבע. 8. הוא קורא הרבה וכואבות לו עיניים. 9. הלכנו הרבה וכואבות לנו רגליים. 10. יומיים היא לא באה לאוניברסיטה. 11. עכשיו הוא בישראל ועדיין לא כתב לנו מכתב. 12. שנתיים עברו מהר מאוד. 13. מחרתיים יהיה לנו מבחן
February 28, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!