EnglishWithSebastian
Community Tutor
Đây là một tấm thảm, "rug" trong tiếng Anh. Các bạn thấy tấm này thế nào? Thích hay ko? Đẹp hoặc xấu xí? Cố gắng trả lời bằng tiếng Anh nhé!
Nov 19, 2021 10:26 PM
Comments · 2
It looks like a maze. Which one people prefer to use in their house between carpet and rug?
December 2, 2021
EnglishWithSebastian
Language Skills
English, Indonesian, Khmer (Cambodian), Russian, Vietnamese
Learning Language
English, Indonesian, Khmer (Cambodian), Russian, Vietnamese