Simone
Help needed to translate some sentences and words to Vietnamese

Could someone help me translate those sentences/words to Vietnamese? I need to use them in my free Android App.
If you feel any words would be better left in English please let me know too.
Thanks in advance!

Need to install TouchPal Keyboard first.

This Theme can only be applied to and changes only the look of "Emoji Keyboard - Cute" application (also "Premium" and "KK" versions).

Press Download button below to install and setup "Emoji Keyboard" and then come back here to apply the Theme. Please look picture below with detailed steps.

"Emoji Keyboard Cute" is a free, smart and colorful emoji keyboard for Android that help you to type fast and can change its looks with many free themes.

"ExDialer" is a free, smart and colorful dialer replacement application for Android that can change its looks with many free themes.

Cancel
Download
Apply Theme [verb/action]
More Themes
Dialer Themes
Keyboard Themes
Launcher Themes
Calculator Themes
Messaging SMS Themes
Like it a lot!
Share
Contact Us
Free Apps
Help
F.A.Q.
Privacy Policy
Follow us on Facebook
Like us on Facebook

Jan 11, 2016 9:11 AM
Comments · 2

Cancel
Hủy bỏ

Download
Tải về

Apply Theme [verb/action]
Áp dụng theme

More Themes
Các theme khác

Dialer Themes
Theme trình gọi điện

Keyboard Themes
theme bàn phím

Launcher Themes

Calculator Themes
theme máy tính

Messaging SMS Themes
Theme tin nhắn

Like it a lot!
Cực kỳ thích nó

Share
chia sẻ

Contact Us
Liên hệ chúng tôi

Free Apps
Các phần mềm miễn phí

Help
Trợ giúp

F.A.Q.

Privacy Policy
Chính sách quyền riêng tư

Follow us on Facebook
Theo dõi chúng tôi trên Facebook

Like us on Facebook
Thích chúng tôi trên Facebook

January 13, 2016

Need to install TouchPal Keyboard first.

 

<em>(Trước hết bạn cần phải cài đặt TouchPal Keyboard)</em>


This Theme can only be applied to and changes only the look of "Emoji Keyboard - Cute" application (also "Premium" and "KK" versions).

<em>(Theme này chỉ có thể áp dụng và thay đổi trên ứng dụng "Emoji Keyboard - Cute" ( phiên bản "Premium" và "KK")</em>


Press Download button below to install and setup "Emoji Keyboard" and then come back here to apply the Theme. Please look picture below with detailed steps.

<em>Nhấn nút Tải Về ở bên dưới để cài đặt và thiết lập "Emoji Keyboard", sau đó quay lại đây để áp dụng Theme</em>
"Emoji Keyboard Cute" is a free, smart and colorful emoji keyboard for Android that help you to type fast and can change its looks with many free themes.

<em>"Emoji Keyboard Cute" bàn phím biểu tượng cảm xúc miễn phí, thông mình và nhiều màu sắc. Bàn phím này giúp cho bạn nhập liệu nhanh chóng và có thể thay đổi với rất nhiều theme miễn phí.</em>


"ExDialer" is a free, smart and colorful dialer replacement application for Android that can change its looks with many free themes.

<em>"ExDialer" là trình gọi điện miễn phí, thông minh, nhiều màu sắc dùng thay thế cho ứng dụng mặc định trên điện thoại Android, có  thể thay đổi với rất nhiều theme miễn phí.</em>

 

January 13, 2016