Mohsen
Professional Teacher
بهانه تان برای ادامه به زندگی چه است؟

 ما آدم ها بهونه های مختلفی برای زندگیمون داریم ، صبح که بلند میشیم، فکر میکنیم که دوباره روز از نو و روزی از نو، دوباره صبح شده و دنباله بهونه هایی میگردیم که پتو رو از روی صورتمون پس کنیم و روزمون رو آغاز کنیم. به راستی بهونه شما برای بیدار شدن و ادامه به زندگی چیه؟ 

Jan 17, 2016 8:39 PM
Comments · 22

اگه صبح بلند نشم، دپرس می شم۔ بعد از چند روز دپرس بود می خوام خودکشی کنم۔ اگه خودمو بکشم پدرم ا مادرم و خراهرم رو خیلی غمگین می کنم۔ نمی خوام خانوادم رو غمگین کنم۔

 

January 18, 2016

آقا محسن سوالهای سخت می پرسی

من هیچ بهونه ای ندارم

اما زندگی نعمت خداست سعی می کنم قدرشو بدونم

 

April 2, 2016

بهانه یا انگیزه من برای ادامه زندگی چیست؟ واقعاً هنوز دنبالش می‌گردم. چند روز برای آخرین مدت آن روز زندگی میکنم. همینکه  تمام ثروت و مال این جهان ارزش تر از غشق خنواده‌ی من نیست. روز به روز بهانه من عوز میشود.

March 9, 2016
همممم  بلند  میشم بخاطر اینکه درس بخونم ی رشته ی خوبی بیارم  با درامد خوب . و زبان های مختلف یاد بگیرم. بهم انگیزه میده واقعا 
January 22, 2016

;) بهونه ی من برای ادامه زندگی یاد گرفتن زبان های جدیده

"And nothing else matters" :)

 

January 18, 2016
Show more