Mari.Si
Spoken english...

Ողջույն! Ես Մարին եմ Երևանից: Ես սրտաբան եմ ու անգլերենն ինձ անհրաժեշտ է աշխատանքի բերումով: Ուզում եմ լավացնել խոսակցականս կենդանի շփման միջոցով:  Գրեք եթե հետաքրքրված եք: :) 

 Hi :)  i m Mari from  Erevan. I m cardiologist and i need english for my job.... I search a language partner also  from Erevan for improving my spoken english through conversations in real life....  Don't hesitate to contact me if u are interested :) 


May 4, 2018 8:24 PM
Comments · 2
Եթե դեռ հետաքրքված եք՝ կապվենք սկայպով ու խոսենք․ կօգնեմ նաև բժշկական թեմաների նյութերով /ես չեմ կարող բժշկական մասնագիտական խոսել/։ Լավ եղեք։
June 10, 2019
I see that English in medicine is very difficult even though I had read something when I was working in a hospital just to improve my English but if you want talk daily English with me it will be a pleasure to me! So feel free!
May 4, 2018