[Deactivated user]
ASK ANYTHING TODAY |BUGÜN BİR ŞEY SOR 07.06.18 ((no matter whether you learners or just curious people are))

Türkçe öğrenenler! Aklınıza bugün bir soru takıldıysa bu başlığın altına yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım.
Learners of Turkish! Write under this title if any question occured to you today. I'll try to answer them as best as I can.


Türkçe öğrenmeyen ama ara sıra bizim başlıklarımıza da göz atan insanlar da olabilir. Merak ettikleri bir şey varsa onlara da yardım ederiz.
There may be other people who don't learn Turkish but sometimes check our titles too. If they wanna know anything, we also help them. 

Jun 7, 2018 7:05 AM
Comments · 7
<ul class="list-inline text-light-gray no-margin-b"><li><a ui-sref="user({id:comment.commenter_obj.id})" href="https://www.italki.com/user/2646122"> Jennifer</a> </li></ul>


Bir şey değil. Her zaman yardım ederim. Fakat dil bilginizde büyük sorunlar var. İtalki'deki hocalarınız kelime dağarcığınızı geliştirmenize iyi yardım etmiş fakat dil bilgisini ihmal etmişler. Sık sık defter kısmında yazı paylaşın, yanlışlarınızı görüp kolayca düzeltebilirim.


(Not at all. I always help you. But there are great problems in your grammar. Your teachers on Italki have helped you to improve your vocabulary very well but they've neglected the gramar. Submit often texts in the notebook section, so I can easily see your mistakes and correct them.)

June 10, 2018

the 2st way


bölmek         :  to divide
bölüm           : 1division, 2chapter, 3episode,...
bölü               : ... divided by ...


bir bölü üç        : one divided by three
iki bölü üç        : two divided by three
bir bölü sekiz   : one divided by eight
yedi bölü sekiz : seven divided by eight

June 9, 2018

the 1st way: by the locative case

üç

>üç
three

üç    + de (locative)

> üçte
at three


üçte bir        : a third            (one at three)
üçte iki         : two thirds    (two at three)
üçte üç        : three thirds    (three at three)
dörtte bir     : a quarter        (one at four)
sekizde bir   : an eighth        (one at eight)
onda bir       : a tenth            (one at ten)
onda üç       : three tenths    (three at ten)
yüzde beş    : five percent    (five at hundred)
binde dokuz :nine per mil    (nine at thousand)

June 9, 2018

Nasıl söylersiniz/söylüyorsunuz?
How do you say? / how are you saying?


Kesirleri nasıl söylersiniz/söylüyorsunuz?
How do you say the fractions?/How are you saying the fractions?


Türkçede kesirleri nasıl söylersiniz?/söylüyorsunuz?
How do you say the fractions in Turkish / How are you saying the fractions in Turkish?

June 9, 2018

demek        : to say (direct speech)

söylemek    : to say (indirect speech)


kesir*            : fraction                                        *passed from Arabic "kasr"


kesir + ler (plural)
>kesirler

kesir + ler (plural) + i (accusative/definite object)
>kesirleri


söyle + (i)yor + sunuz

>söylüyorsunuz
(you are saying)


June 9, 2018
Show more