Tran
Finding Korean partner I am looking for Korean partner to exchange language, if you are not really good in Vietnamese or English speaking skill and wanna learn, please feel free to contact me.
Apr 2, 2019 9:29 AM
Comments · 1

Tôi chào cô ạ. Rất vui được gặp cô. Tiếng Việt khó mà tôi thích học tiếng Việt. Tôi muốn gặp và đối thoại với người Việt Nam. Năm nay sau khi học tiếng Việt rất nhiều, tôi định đi du lịch Việt Nam.


Các bạn tiếng Hàn thế nào?

Các bạn học tiếng Hàn như thế nào?

April 8, 2019