Dasha
Xin vui lòng giúp đỡ! Help please! ✨🙏✨ Привет👋
, я ищу друга который поможет мне в изучении Вьетнамского языка🇻🇳.
 Этим летом я лечу в Нанчанг ( потом в Далат, а потом в Хошимин).✈️ Была бы рада если бы кто нибудь согласился меня учить)))✨
 Если вы в одном из этих трёх городов, можем даже встретиться.👻

Hi, I'm looking for a friend who will help me in learning Vietnamese. This summer I fly to Nanchang ( then to Dalat and then to Ho Chi Minh city). Would be happy if someone agreed to teach me))) If you are in one of these three cities, unable to even meet

Hi, tôi đang tìm một người bạn sẽ giúp tôi trong việc học tiếng Việt. Mùa hè này tôi bay đến nam xương ( sau đó để Lạt và sau đó đến Hồ Chí Minh). Sẽ rất vui nếu có ai đó đồng ý dạy tôi))) Nếu bạn đang ở trong một trong những thành phố, thậm chí không thể đáp ứng.
Apr 4, 2019 5:14 PM
Comments · 2

Hi Dasha i'm vietnamese and i'm willing to help. I'm living in HCM city

Chào Dasha, mình là người Việt. Mình rất vui được giúp bạn. Mình đang sống ở TP. HCM

April 23, 2019
Если хотите , можете мне сообщение. Я Вьетнамский
April 7, 2019
Dasha
Language Skills
Russian, Vietnamese
Learning Language
Vietnamese