Ali
هدف شما از یادگیری زبان فارسی چیست؟
Apr 27, 2019 6:39 AM
Comments · 8
هدفم اصلا بود که در مرده کشورهای ایران و افقانستان یاد بگیرم چون که همیشه تو خبر آمریکای هستن و کشورهای ما ربط خوبی ندارند. ولی بعدن خیلی عاشق فارسی و فرهنگ و موزیک و غذا ایرانی شدم.
May 2, 2019

هدف من این است که پس از یادگیری زبان فارسی یک شغل پیدا کنم. فارسی من <strike>این است که</strike> خیلی خوب نیست. لطفا اشتباهم را تصحیح کنید.


May 2, 2019
از اپلیکیشن های تلفن همراه استفاده کنید یا یک سفر چند ماه به ایران برنامه ریزی کنید.
May 1, 2019

من هدف ندارم 

فقط میخاهم بهتر صحبت کنم ولی وقت ندارم تمرین کنم   

April 30, 2019
جردن به من پیام بده لطفا
May 2, 2019
Show more
Ali
Language Skills
English, Persian (Farsi)
Learning Language
English