Mighty
جالب ترین رویداد در زندگی شما چیست؟
May 9, 2019 4:02 AM
Comments · 5
شاید مهاجرت بزرگترین و برجسته ترین اتفاق در زندگی من بوده باشد.
May 10, 2019
وقتی برای اولین بار فهمیدم زبان هم لذت اکتشاف دارد. 
June 20, 2019
به دنیا اومدم
June 1, 2019
برای من وارد شدن به محیط دانشگاه و محیط کار بعد از دبیرستان جالب ترین رویداد بود.
May 31, 2019
روشن شدن برخورد دهنده هادرونی بزرگ در سال ۲۰۰۸
May 10, 2019