Sapphire
问符号:汉语怎么读这些:回答我可以带拼音么?我读力不太好。谢谢

问符号:汉语怎么读这些:回答我可以带拼音么?我读力不太好。谢谢


“”

@
#
^
&
*
()
{}
还有高中的数学学生学什么:不如:积分??画什么我忘了?

Jul 28, 2014 10:03 AM
Comments · 4
1

高中数学包括:集合,统计概率,函数,圆锥曲线,导数,数列,立体几何,复数,基本不等式,理科还会学习微积分的初级知识

July 28, 2014
1

越南妹纸?

冒号 mao hao

引号 yin hao

省略号 sheng lue hao

感叹号 gan tan hao

at

井号  jing hao

倒V  dao V

and  

乘号 cheng fa

括号 kuo hao

大括号 da kuo hao

 

 

 

July 28, 2014
1

冒号:分号;顿号、、井号#括号( 大括号{

July 28, 2014

打错了,倒数第三个读作 cheng hao

July 28, 2014