Shih-Wei
سلام به همگی، راجع به کتابی در مورد تشیع متن کوتاهی نوشتم. لطفا تصحیحش کنید. از پیش تشکر می کنم. کتاب « تشیع چیست؟ » اثر محمدعلی امیرمعزی و کریستین ژامبه کتاب « تشیع چیست؟ » در سال ۲۰۰۴ به زبان فرانسوی منتشر شده‌است. در مقدمه‌ی آن، نویسندگان نوشتند که، بعد از جنجال و آشوب ایران در ده‌های اخیر، برداشت مردم فرانسه در مورد تشیع همیشه منفی‌تر می شود. هدف کتاب این است که تاریخ و آموزه‌های تشیع را با روش تاریخ-انتقادی تحلیل کند و یک دریافت درست و منصفانه در مورد تشیع به خوانندگان فرانسه بدهد. از آغاز، تشیع یک جهان‌بینی خاص دارد: نگرش دوگانه. همه چیز ظاهر و باطن دارد. ویژگی‌های تشیع مثل اهمیت اساسی امام (نسبت به پیامبر)، عرفان، تاویل قرآن و ایمان می تواند از این طریق توضیح شود. شیعیان اولیه، یعنی بعد از مرگ پامبر اسلام تا غیبت امام مهدی، مشخصه‌ی پرهیز از سیاست و خودآگاهی اقلیت برگزیده را دارند. در آن زمان دیرین، جز امام‌ها شیعیان هیچ قدرتی نمی پذیرفتند. سرتاسر تشیع دور مفهوم ولایت، یعنی دوستی و وفا با خدا و امامان، می چرخید. بعد از غیبت امام آخر، شیعیان با بحران عظیمی برخورد کردند. در قرن دهم میلادی، تحت نفوذ علوم کلام سنی و فلسفه‌ی یونانی، یک فرقه از تشیع به وجود آمد به اسم اصولیان. اکثر پیرو‌های آن فقیه‌اند. آنها با عقل و منطق جدید که از مکتب مشا‌ء گرفته بودند، احادیث امامان را انتقاد و آموزه‌های اصلی را زیر سوال بردند. آنها برای همکاری با قدرت سیاسی دلیل آوردند و خود را در زمینه‌ی سیاسی نفوذ بزرگ‌تری به دست آوردند. این افراد بعدا به اسم مجتهدان شناخته می شوند. در آغاز قرن یازدهم میلادی، تسلط آنها مشخص شد و آنها شروع کرد به سرکوبی گرایش‌های دیگر شیعی به ویژه‌ی اخباریان، افرادی که از احادیث امامان اصلی دفاع می کنند. قرن شانزدهم، پیروز بزرگی به مجتهدان رسید. پادشاهان صفویان ایران تشیع را دین رسمی شناختند و نظام روحانیت را ساختند. از این به بعد، امتیاز مجتهدان همیشه بزرگتر می شود. به وجود آمدن ایدئولوژی شیعی هم پیامدی از این جریان تاریخی است. اگرچه فرقه‌ی اصولی امروزه به دستگاهی سیاسی تبدیل شده‌است، اندیشه‌های فلسفی و معنوی شیعی همیشه موجود است. به خاطر همین، اسلام شناس فرانسوی هانری کربن در قرن پیش فلسفه‌ی شگفت‌انگیز شیعی را، با شور و شوق، به دنای غربی معرفی کرد.
Jun 9, 2021 9:53 PM
Corrections · 5
کتاب «تشیع چیست؟» اثر محمدعلی امیرمعزی و کریستین ژامبه کتاب «تشیع چیست؟» در سال ۲۰۰۴ به زبان فرانسوی منتشر شده‌است. در مقدمه‌ی آن، نویسندگان نوشته‌اند که بعد از جنجال و آشوب ایران در دهه‌های اخیر، برداشت مردم فرانسه در مورد تشیع همواره منفی‌تر می‌شود. هدف کتاب این است که تاریخ و آموزه‌های تشیع را با روش تاریخی-انتقادی تحلیل کند و یک دریافت درست و منصفانه در مورد تشیع به خوانندگان فرانسه بدهد. از آغاز، تشیع یک جهان‌بینی خاص دارد: نگرش دوگانه. همه چیز ظاهر و باطن دارد. ویژگی‌های تشیع مثل اهمیت اساسی امام (نسبت به پیامبر)، عرفان، تأویل قرآن و ایمان می تواند از این طریق توضیح داده شود. شیعیان اولیه، یعنی بعد از مرگ پیامبر اسلام تا غیبت امام مهدی، مشخصه‌ی پرهیز از سیاست و خودآگاهی اقلیت برگزیده را دارند. در آن زمان، شیعیان جز امام‌ها هیچ قدرتی نمی‌پذیرفتند. سرتاسر تشیع دور مفهوم ولایت، یعنی دوستی و وفا با خدا و امامان می‌چرخید. بعد از غیبت امام آخر، شیعیان با بحران عظیمی برخورد کردند. در قرن دهم میلادی، تحت نفوذ علوم کلام سنی و فلسفه‌ی یونانی، یک فرقه از تشیع به وجود آمد به اسم اصولیان که اکثر پیرو‌های آن فقیهند. آنها با عقل و منطق جدید که از مکتب مشا‌ء گرفته بودند، احادیث امامان را انتقاد کردند و آموزه‌های اصلی را زیر سؤال بردند. آنها برای همکاری با قدرت سیاسی دلیل آوردند و در زمینه‌ی سیاسی نفوذ بزرگ‌تری به دست آوردند. این افراد بعداً به اسم مجتهدان شناخته می‌شوند. در آغاز قرن یازدهم میلادی، تسلط آنها مشخص شد و آنها شروع به سرکوب گرایش‌های دیگر شیعی به ویژه‌ی اخباریان(افرادی که از احادیث امامان اصلی دفاع می‌کنند)، کردند. در قرن شانزدهم، پیروزی بزرگی به مجتهدان رسید. پادشاهان صفویان ایران تشیع را مذهب رسمی شناختند و نظام روحانیت را ساختند. از آن به بعد، امتیاز مجتهدان همواره بیشتر می‌شد. به وجود آمدن ایدئولوژی شیعی هم پیامدی از این جریان تاریخی است. اگرچه فرقه‌ی اصولی امروزه به دستگاهی سیاسی تبدیل شده‌است، اندیشه‌های فلسفی و معنوی شیعی همیشه موجود است. به خاطر همین، اسلام شناس فرانسوی، هانری کربن در قرن پیش فلسفه‌ی شگفت‌انگیز شیعی را با شور و شوق به دنیای غربی معرفی کرد.
درود بر شما! واقعا عالی نوشتید!👏👏👏 موفق باشید😊
June 10, 2021
کتاب « تشیع چیست؟ » در سال ۲۰۰۴ به زبان فرانسوی منتشر شد. در پیش‌گفتار آن، نویسندگان نوشته‌اند که، بعد از جنجال و آشوب ایران در ده‌های اخیر، دیدگاه مردم فرانسه در مورد تشیع بیش از پیش منفی‌تر شده است. هدف کتاب این است که تاریخ و آموزه‌های تشیع را با روش «تاریخ انگاری انتقادی» تحلیل کرده و یک دریافت درست و منصفانه در مورد تشیع به خوانندگان فرانسوی بدهد. از ابتدا، تشیع دارای یک جهان‌بینی خاص بوده است: نگرش دو جانبه. همه چیز دارای ظاهر و باطن است. ویژگی‌های تشیع مثل اهمیت اساسی امام (نسبت به پیامبر)، عرفان، تاویل قرآن و ایمان می تواند از این طریق توضیح داده شود. شیعیان اولیه، یعنی بعد از مرگ پیامبر اسلام تا غیبت امام مهدی، مشخصه‌ی پرهیز از سیاست و خودآگاهی اقلیت برگزیده را دارند. در آن زمان، شیعیان هیچ قدرتی جز امامان را نمی پذیرفتند. سرتاسر تشیع دور مفهوم ولایت، یعنی دوستی و وفا با خدا و امامان، می چرخید. بعد از غیبت آخرین امام، شیعیان با بحران عظیمی برخورد کردند. در قرن دهم میلادی، تحت نفوذ علوم کلام سنی و فلسفه‌ی یونانی، یک فرقه به نام اصولیان در تشیع به وجود آمد که اکثر پیرو‌ان آن را فقها تشکیل می داند. آنها با عقل و منطق جدیدی که از مکتب مشا‌ء گرفته بودند، از احادیث امامان انتقاد کرده و آموزه‌های اصلی را زیر سوال می بردند. و برای همکاری با قدرت سیاسی دلیل تراشیده و برای خود نفوذ بیشتری به دست آوردند. این افراد بعدها به نام مجتهدین شناخته شدند و در آغاز قرن یازدهم میلادی، تسلط آنها نمایان شده و به سرکوب گرایش‌های دیگر شیعی روی آوردند. به ویژه‌ اخباریان که افرادی بودند که از احادیث امامان اصلی دفاع می‌کردند. قرن شانزدهم، پیروز بزرگی برای مجتهدان بود. پادشاهان صفوی ایران تشیع را دین رسمی شناخته و نظام روحانیت را بوجود آوردند. از این پس، مزایای مجتهدان همواره فزونی می گرفت. پیدایش ایدئولوژی شیعی هم پیامدی از همین جریان تاریخی است. اگرچه فرقه‌ی اصولی امروزه به دستگاهی سیاسی تبدیل شده‌است، اندیشه‌های فلسفی و معنوی شیعی همیشه وجود داشته. به خاطر همین، اسلام شناس فرانسوی هانری کربن در قرن پیش فلسفه‌ی شگفت‌انگیز شیعی را، با شور و شوق، به دنای غربی معرفی کرد.
تغییرات من بیشتر در جهت روان کرد بیشتر متن بود. والا متنی که نوشتی مشکل چندانی نداشت
June 10, 2021
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!