Marta
Watashi ima kara o benkiou no nihongo hoshi dare ga oshietekureru desukaOnegai shimasu
Jun 2, 2011 5:04 PM
Answers · 3
First, I tell good website for studying Japanease. http://iknow.jp/?no_cache=t check it out.
June 5, 2011
watashi ga katakana to hiragana yomero kedo demo kanji mo haru. kanji muzukashi sokoshi dake wakaru, demo nanika watashi wakata, watashi oshietekurero
June 2, 2011
Boku mo, hajime kara ~ romaji de kaita. Wakariyasui dakara. Demo. . . Ima mo nihingo ga hotondo yomenai.
June 2, 2011
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!