sanyaro
Hãy cho tôi biết. Chào các bạn. Đã được dịch ra tiếng Việt từ tiếng Hàn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. *알려 주세요. Hãy cho tôi biết. *가르쳐 주세요. Hãy dạy cho tôi.
Sep 23, 2012 7:28 PM
Answers · 2
알려 주세요. Hãy cho tôi biết. *가르쳐 주세요. Hãy dạy cho tôi. Chào bạn! Bạn dịch như vậy là đúng rồi đấy. Nếu muốn trang trọng hơn nữa (more formal) bạn có thể dịch: 알려 주세요. Hãy cho tôi biết/ Xin cho tôi biết/ Xin vui lòng cho tôi biết/ Vui lòng cho tôi biết *가르쳐 주세요. Hãy dạy cho tôi/ Xin hãy dạy cho tôi/ Hãy chỉ cho tôi/ Vui lòng chỉ cho tôi/ Xin vui lòng chỉ cho tôi. Chúc bạn thành công. Good luck!
September 25, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!