sanyaro
Đã liên kết dưới các hình ảnh của lễ hội pháo hoa vừa qua Chào các bạn. Xin vui lòng giúp sửa câu cho đúng. 아래에 지난 불꽃 축제의 사진들을 링크 했습니다. Đã liên kết dưới các hình ảnh của lễ hội pháo hoa vừa qua.
Oct 7, 2012 8:01 AM
Answers · 2
Chào bạn. 아래에 지난 불꽃 축제의 사진들을 링크 했습니다. Các hình ảnh của lễ hội pháo hoa vừa qua đã được liên kết dưới đây Lưu ý: Trong tiếng Việt, chủ ngữ luôn đứng ở đầu câu
October 7, 2012
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!