andrea3web
Hoe kan ik van "afpraten" goed gebruikt maken? Ik ben erover miet zeker. Afpraten = to convince I convince you about a topic = Ik praat van je af over een onderwerp I convince you that something is happening = Ik praat van je af dat iets aan de hand is I convince you to do something = Ik praat van je af om iets te doen I'm convinced to do something = Ik praat van mij af om iets te doen Alvast bedankt Andrea
Aug 8, 2014 7:15 PM
Answers · 2
To convince = overtuigen. I convince you about a topic = Ik overtuig je over een onderwerp I convince you that something is happening = Ik overtuig/zeg je dat er iets aan de hand is I convince you to do something = Ik overtuig/zeg je om iets te doen I'm convinced to do something = Ik ben overtuigd om iets te doen Like Jolien said: afpraten is to discuss a problem/issue with others.
August 9, 2014
Mijn Nederlandse vrienden gebruiken dit woord zo: "Onze vriendin wilde maar weer van zich afpraten." Daarmee bedoelen zij dat de vriendin van hen een persoonlijk verhaal wilde vertellen om zich daarna beter te voelen.
August 9, 2014
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!