Rose
is the Cantonese all correct? And what transcription system is this? Thanks. found this online 傲氣面對萬重浪 O hei o siu man chung long Aoqi miandui wan chong lang 熱血像那紅日光 Yit huet yit sing hung yat gwong Rexue xiang na hong ri guang 膽似鐵打 Daam si tit da Dan si tie da 骨如精鋼 Gwat ji jing gong Gu ru jing gang 胸襟百千丈 Hung kam baak chin jeung Xiong jin bai qian zhang 眼光萬里長 Ngaan gwong maan lei cheung Yanguang wan li chang 我發奮圖強 Sai fen yiu faat ji keung Wo fafen tu qiang 做好漢 Jo ho hon Zuo hao han 做個好漢子 Jo goh ho hon ji Zuo ge hao han zi 每天要自強 Mui tin yiu ji keung Meitian yao ziqiang 熱血男兒漢 Yit huet naam ji Rexue nan’er han 比太陽更光 Bit sing hung yat gwong Bi taiyang geng guang 讓海天為我聚能量 Yeung hoi tin wai ngoh jeui neng leung Rang hai tian wei wo ju nengliang 去開天闢地 Heui hoi tin pik dei Qu kai tian pi di 為我理想去闖 Wai ngoh leiseung heui cheung Wei wo lixiang qu chuang 看碧波高壯
Sep 25, 2008 3:34 AM
Answers · 3
熱血像那紅日光 Yit huet yit sing hung yat gwong Rexue xiang na hong ri guang for this one, the cantonese part does not fully fit the lyrics.
September 26, 2008
I think Cantonese has its own romanization system. So at the link below , you will all the details for Cantonese romanizations http://www.cbs.polyu.edu.hk/tang/Roman%20R.htm Hope it is helpful to you. :)
September 25, 2008
This song is sang in Cantonese, but this lyric is written in Mandarin, because Cantonese songs are always written in Mandarin, but sang in Cantonese, & I don't even know, why they can't sing the Cantonese lyrics.
September 25, 2008
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!