Osama
این سه تا اصطلاح رو امروز شنیده ام 1- سرم رفته از بس سرم داد زدن از بس حرف زد کله ام رو برد خوب . از بس یعنی چی ؟؟ 2- کله ام رو برد یعنی چی ؟؟ 3- انگار نه انگار یعنی چی ؟ دوستان عزیز به فارسی جواب بدین
Apr 12, 2016 1:35 PM
Answers · 13
از بس یعنی آنقدر که so much کله ام را برد، سرم را برد، سرم رفت: یعنی من مغزم را از دست دادم I loose my brain وقتی یک نفر زیاد صحبت کند یا بلند صحبت کند اصلاحا می گویند: سرم (کله ام) را برد یا سرم رفت. آنقدر سرم داد زدن که : (سرم رفت) (کله ام را بردن) (سرم را بردن) انگار نه انگار یعنی توجه نکردن به موضوعی not pay attention
April 12, 2016
1. " کله ام رو برد" means you are tired of someone who talk too much . or anything else that sounds around you make you mad. but it is common to use " سرم رو برد" than " کله ام" . 2.when someone pay no attention to things , we use that expression
April 15, 2016
1. وقتی شخصی زیاد داد بزنه و شما رو ناراحت کنه این حرف رو میزنید 2. وقتی کسی زیاد حرف بزنه و شما را کلافه یا نارحت کنه این اصطلاح را بکار میبرید. 3. انگار نه انگار وقتی استفاده میشه که فرد بی توجه کاری را انجام دهد. مثلا انگار نه انگار که گفته بودم فارسی جواب بدید
April 12, 2016
کله عامیانه سر هست و عبارت ازبس یعنی خیلی زیاد. امیدوارم دوستان فارسی زبان دیگه بتونن بهتر راهنمایی کنند :)
April 12, 2016
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!