Lương Anh Vũ
What are the differences between "既。。。也“ and ”又。。。又“ and ”一边。。。一边" ?
Jan 18, 2017 1:52 PM
Answers · 5
即....也.....:just like ,not only.... but also...., 又....又.....:it's kind like"and", 边...边.....:it enhance thaetsomething happen the same time.Also,to the same person.我边玩手机边看书。I read the book the same time i play my phone.
January 18, 2017
即是+n.也是+n. 她即是老师也是模特 又+adj. 他又开心又难过 一边+v. 她一边做饭一边唱歌
January 18, 2017
1. 既......又....../既是......又是......(khẳng định)/既不......也不....../既没......也没......(phủ định):không những ̣(tính từ / động từ) mà còn (tính từ / động từ) VD: 听到那消息后,哥哥既惊讶又高兴。 VD: 她既是越南人也是法国人。 VD: 不知道他怎么了,刚刚和他说话既不回答也不理人的。 VD: 天空黑压压就要下雨的样子,我就突然想到我既没带伞也没带雨衣。 2. 又......又......:vừa (tính từ / động từ) vừa (tính từ / động từ) VD: 中秋的月亮又圆又大。 VD: 他开心得又叫又跳。 3. 一边......一边....../一面......一面......:vừa (động từ) vừa (động từ) VD: 姐姐一边看着电视一边做瑜伽。
January 20, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!