Sean
Różnica między "czemu?" i "niby czemu?" Czy słowo "niby" zmienia znaczenie pytania w ogóle?
Feb 22, 2017 3:06 PM
Answers · 2
Tak, zmienia. Jeśli komuś zadajesz pytanie: Czemu (Dlaczego) to robisz? To jest to pytanie neutralne. Po prostu pytasz o powód. Z kolei pytanie: Niby dlaczego to robisz? jest zabarwione emocjonalnie. Może wyrażać niedowierzanie, wątpliwość, niechęć.
February 22, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!