freddy
Please correct any mistakes my intro may have Ako si Freddy. Isa akong isang negosyante. Nagdadala ako ng mga kliyente ng mga kumpanya sa pamamagitan ng marketing sa social media. Natututo ako ng Filipino dahil gusto kong bumuo ng mga relasyon sa negosyo Gusto ko ng martial arts, pagbabasa at kababaihan. Ako ay tapat
Nov 6, 2017 6:03 AM
Answers · 1
Ako si Freddy. Isa akong [isang] negosyante. Nagdadala ako ng mga kliyente ng mga kumpanya sa pamamagitan ng marketing sa social media. [Natututo] {Nag-aaral} ako ng {wikang} Filipino dahil gusto kong bumuo ng mga relasyon sa negosyo. Gusto ko ng martial arts, pagbabasa at kababaihan. Ako ay tapat.
November 15, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!