Momoko Karim
Ang pagkakaiba ng "Pwede" at "Maari" Meron ba ang pagkakaiba ng "Pwede" at "Maari"?

Sa halimbawa,pareho ba ang kahulugan ng dalawang pangungusap sa baba?

1)Pwede ba kitang imbitahang maghapunan?

2)Maari ba kitang imbitahang maghapunan?

Kung walang pagkakaiba,lagi replaceable ba ang dalawang salita ng ito?

Nov 17, 2017 2:03 PM
Answers · 3
Pareho sila ng ibig sabihn, pero magkaiba ang register. Mas pormal ang "maaari". Kadalasan, mas impormal ang mga hiram na salita (borrowed words) kaysa sa mga taal (native) na salita.
November 19, 2017
Sa tingin ko, kapag nagsabi ka ng "maari", mas formal kaysa sa "pwede". :)
November 17, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!
Momoko Karim
Language Skills
English, Filipino (Tagalog), Japanese
Learning Language
English, Filipino (Tagalog)