Carlos Martín
No sé si açò és correcte Estaria encantat d'hi enviar una copia. Em posso en contacte amb vostès per convidar-vos a conèixer el meu treball.
Nov 25, 2017 5:37 PM
Answers · 3
Estaria encantat d'envia'ls-hi una còpia.
December 7, 2017
Estaria encantat d'enviar-els hi una còpia. Em poso en contacte amb vostès per convidar-los a conèixer el meu treball.
November 25, 2017
Estaria encantat d'enviar-els hi una còpia. Em poso en contacte amb vostès per convidar-los a conèixer el meu treball.
November 25, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!