Monika
ett projekt .
Nov 30, 2017 10:32 AM
Answers · 1
Jag tycker det är bättre att du postar dina meningar som en notebook entry, så kan vi översätta dem. Jag är noga med att inte hjälpa någon härifrån utanför italki, utan all hjälp får ske här på italki i communityt eller genom bokade lektioner.
December 9, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!