Diana Owaykn
Smutny ptak (tłumaczenie I’m a sad bird who is like your eyes without a home=Jestem smutnym ptakiem, który jest taki, jak twoje oczy bez domu Is the translation correct? jest poprawne tłumaczenie?
Dec 4, 2017 2:23 PM
Answers · 2
Jestem jak smutny ptak, który jest bezdomny niczym twoje oczy or Jestem niczym smutny ptak, który jest bezdomny jak twoje oczy Czy to tłumaczenie jest poprawne ?
December 4, 2017
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!