green กรีน
คำอุทานที่แสดงอารมณ์ที่กลุ้มอกกลุ้มใจ คนไทยเมื่อไม่สบายใจแล้วอุทานยังไง มีคำไหนที่ใช้เมื่อถอนใจ ในภาษาจีนมักใช้คำว่า“唉”ไม่รู้ภาษาไทยใช้อะไร
Jun 2, 2010 7:15 AM
Answers · 1
เวลาถอนหายใจจะใช้คำว่า " เฮ้อ~~~~~ " เวลาไม่สบายใจก็จะพูดว่า " กลุ้ม ,เซ็ง ,เซงเป็ด(อันนี้ออกวัยรุ่นหน่อย) "
June 2, 2010
Still haven’t found your answers?
Write down your questions and let the native speakers help you!