Glenda Ha
Community Tutor
TIẾNG LÓNG|SLANG Chém gió: Shoot the breeze - Chém gió: tám hay nói chuyện “phiến” để giết thời gian. - Shoot the breeze: to spend time talking about things that are not important. Ví dụ (Example): - Chúng tôi ngồi ngoài hiên, chỉ để “chém gió”. - We sat out on the porch, just shooting the breeze.
Nov 8, 2021 2:38 AM
Glenda Ha
Language Skills
Chinese (Mandarin), English, Other, Vietnamese
Learning Language
Chinese (Mandarin), English, Other