523&5
دیروز رفتم پارک. اونجا صنوبر ها رشد می کنند. من و از اونجا از بالا کوهستان و دره در فراتر ها دیده می شوند. سطح کوهستان با برف اندود شده. شفالینه ی شکسته بین پونه ها دیدم. این سفالینه از بالا ترک می خورد. نسیم وزید. من سردم شد و تنم تکان خورد. فکر می کنم از اینجا جذبه ی من به زبان فارسی شروع شد. خیلی به اینجا انس دارم. از خودم پرسیدم آیا ما برازنده چنین چشم انداز زیبا هستیم؟
Feb 20, 2022 12:13 PM
Corrections · 4
دیروز رفتم پارک. اونجا صنوبرها رشد می‌کنند. از اونجا و از بالای کوهستان، دره‌ها و رودها دیده می‌شود. سطح کوهستان با برف پوشیده شده بود. ظرف سفالیِ شکسته‌ای را بین پونه‌ها دیدم که از بالا ترک خورده بود. باد می‌وزید، من سردم شد و لرزیدم(یخ کردم). فکر می کنم از اینجا به زبان فارسی علاقه‌مند شدم. خیلی به اینجا انس دارم. از خودم پرسیدم آیا ما برازنده چنین چشم انداز زیبایی هستیم؟
Hi, actually i am not sure about some of the words that you used in your text such as (sofaline, forat or...), if you want, you can send me the text in your language to help you learn farsi better. By the way, you know lots of difficult Farsi words. کارت عالی بود
February 21, 2022
دیروز به پارک رفتم . آنجا صنوبر ها رشد می کنند. من از بالای کوهستان دره ها و فراتر ها را میدیدم . سطح کوهستان با برف پوشیده شده بود. سفالینه ی شکسته ای بین پونه ها دیدم. این سفالینه از بالا ترک می خورد. نسیم می وزید. من سردم شد و تنم تکان خورد. فکر می کنم از اینجا جذبه ی من به زبان فارسی شروع شد. خیلی به اینجا انس دارم. از خودم پرسیدم آیا ما برازنده چنین چشم انداز زیبایی هستیم؟
February 20, 2022
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!