1444 are participating
Write song lyrics in the language you are learning
Share some lyrics from favorite song from the language you are learning. One of the best ways of learning a new language and connect to a new culture is through music!
. پائیز دوباره پشت قاب مات پنجره ها خیمه می زند باز عنکبوت زمان بر حریر خاطره هامان تار می تند ای رنگ های زرد و قهوه ای قشنگ سرخ و سپید گونه های سیب و انار سبز جامگان طبیعت صنوبر و سرو و اقاقیا و چنار اینک که شما چون حریر خاطره ها زرد می شوید با رنج سالیان دراز خانه ی ما همدرد می شوید ما در بهار با هم به باغ می رویم جوانه می زنیم سبز می شویم تبر تیز باغبان را می شکنیم قار قار کلاغ های بد خبر خانه را در باغ سبز بهار بر شاخه های چنار دار می زنیم ما علف های هرز باغ را بر می کنیم کرم های ساقه خوار را از لابلای ساقه های دردمند تان بیرون می افکنیم درد ها هم مثل فصل ها روزی می روند زیر باران بهار بی رنگ می شوند ما با شما به باغ می رویم این بار با شمع و گل و چراغ می رویم ما دوباره می روئیم سبز می شویم جوانه می زنیم و در فصل سبز شکوفه های آبی آسمان را می بوئیم ما دوباره می روئیم... Cyrus
September 23, 2020
0
2
Show more
Practice your learning language by audio/writing.
Recommendations